Shop Tank Installation Video

Index:

1. Removing the Pallet
https://youtu.be/UGHsFvhkyfM?t=12
2. Installing the Light & Heater
https://youtu.be/UGHsFvhkyfM?t=60
3. Fixing Electrical Box
https://youtu.be/UGHsFvhkyfM?t=108
4. Plug in the Pump Controller
https://youtu.be/UGHsFvhkyfM?t=128
5. Electrical Box Diagram
https://youtu.be/UGHsFvhkyfM?t=149
6. Installing the Bulk Head for the Drain & Float Valve
https://youtu.be/UGHsFvhkyfM?t=159
7. Check Float Valve
https://youtu.be/UGHsFvhkyfM?t=193
8. Move the Shop Tank around
https://youtu.be/UGHsFvhkyfM?t=201
9. Final Drain Assembly
https://youtu.be/UGHsFvhkyfM?t=210
10. Final & Position the Shop Tank
https://youtu.be/UGHsFvhkyfM?t=234